YC HOST
12. JADRANSKA REGATA

26.04. - 01.05.2018.
Vis - Sv.Andrija - Palagrua – Vis

OGLAS REGATE 2018

1. ORGANIZATOR:
Jahting klub "HOST" – Vladimira Nazora 34, VIS, mail@yc-host.com

2. PRAVILA:
Međunarodna regatna pravila ISAF 2017-2020 (RP).
ISAF O shore Special Regulations Category 2 Races
Od zalaska do izlaska sunca vrijede pravila izbjegavanja sudara na moru to mijenja dio 2 regatnih pravila
Ovaj Oglas za regatu.
Upute za regatu.
Obavijesti Regatnog odbora i organizatora koje e biti oglaene najmanje 2 (dva) sata prije starta regate. Obavijesti mogu mijenjati Upute za regatu.

3. PRAVO SUDJELOVANJA:
Imaju krstai jednotrupci dui od 6.5 metara preko svega (LOA) i to :

Razred OPEN, prema duljini preko svega (LOA)


Dodatni razredi :

Klasa MINI TRANSAT Open 650
Klasa CLASS 40 Open
Razred IRC, krsta
i sa valjanom IRC svjedodbom za 2018. god imaju pravo sudjelovanja i u dodatnoj skupini
Razred NHP


Nemaju krstai sa ugrađenim trapezima, daskama za izbacivanje i platformama koje nisu sastavni dio trupa krstaa.

4. RUTA REGATE:
Vis-Dubrovnik -Palagrua-Vis
Bez zaustavljanja
Okret kod Dubrovnika planiran je oko Sv.Andrije
Duina rute je cca. 225 Nm
Organizator zadr
ava pravo izmjene i skraenja rute.

5. REKLAMIRANJE:
Regata je kategorije C prema Dodatku 1(RP) ISAF Kodeksu reklamiranja. Organizator regate moe zahtjevati da krstai nose reklamu sponzora regate na prvih 20% duljine trupa.

6. MJERENJE DUINE PREKO SVEGA (LOA):
Duina preko svega (LOA) mjeri se između dva vertikalna pravca koji prolaze kroz krajnje toke trupa krstaa, koja iskljuuje kormilo, tangun, batun, ogradu, platforme i ostala pomagala koja izlaze iz trupa krstaa (prema skici u prilogu). Ovakova duina preko svega se uzima kao mjerilo za određivanje po skupinama, a prihvaa se duina trupa krstaa koja je upisana u zadnju svjedodbu IMS–a. Vlasnik ili kormilar krstaa potpisom na prijavi za regatu upisuje duinu preko svega, u dobroj vjeri, potujui pravilo 69( RP).

 


7. PROGRAM:
ČETVRTAK 26.04.2018.
Dolazak natjecatelja, registracija od 10:00 sati
Pregled obavezne opreme brodova od 14:00 do 19:00
19.00h sastanak kormilara, vila KALIOPA, prisustvovanje obavezno
PETAK 27.04.2018.
11.00h zajedniki start za sve skupine.
SUBOTA 28.04.2018.
Jedrenje - navigacija

NEDELJA 29.04.2018.
Jedrenje – navigacija

Ogranieno vrijeme dolaska u cilj 20.00 sati
21.00h sveano proglaenje pobjednika s podjelom nagrada
23.00h koncert
PONEDELJAK 30.04.2018.
Rezervni dan u sluaju odgođenog starta

8. PRIJAVE:
Prijave sa obrasca priloenog na web stranici organizatora (obrazac prijave)
moraju biti upuene putem e-maila najkasnije do 14:00 h SRIJEDU 26.04.2018.
Prijave treba osobno potvrditi u kancelariji organizatora do 14.00h u ČETVRTAK 27.04.2018. Organizator zadrava diskreciono pravo da odbije, primi ili poniti prijavu krstaa.

9. STARTNINA:
Startnina iznosi prema duljini (LOA) u metrima:

od 6.5 do 7.49 – 400 kn
od 7.5 do 9.09 – 550 kn
od 9.10 do 11.07 – 750 kn
od 11.08 do 13.44 – 950 kn
od 13.45 do 16.30 – 1200 kn
preko 16.31 – 1600 kn


Rok uplate startnine je do 14.00h u ČETVRTAK 26.04.2018. u kancelariji organizatora.
Regatni ured e biti smješten u blizini hotela TAMARIS u Visu
Startninu uplatiti na račun kluba: 
HR29 2330 0031 1003 7445 6 

10. UPUTE ZA REGATU:
Upute za regatu e se moi preuzimati u kancelariji organizatora
od 10.00 do 17.00h u ČETVRTAK 26.04.2018.

11. SKUPINE I RAZVRSTANJE:
Regatni odbor e temeljem broja prijavljenih krstaa, a prije sastanka kormilara razvrstati krstae


MOGUA PODJELA U SKUPINE - OPEN

Skupin a

Duljina preko svega (m)

Maxi

Preko 16.00

1

13.51 – 16.00

2

11.00 – 13.50

3

10.99 i manji

 

SKUPINA - IRC SKUPINA - NHP MINI TRANSAT 650 CLASS 40 Open

12. ODGOVORNOST:
Svaki krstai svi natjecatelji sudjeluju u regati na vlastitu odgovornost. Vlasnik i njegov predstavnik moraju poduzeti mjere osiguranja i pokriti sve rizike ukljuivi i one prema treim osobama. Organizator i Regatni odbor otklanjaju svaku odgovornost za mogue tete ili nezgode krstaa, natjecatelja ili treih osoba, bilo na moru ili kopnu, prije, za vrijeme i poslije regate, ili od posljedica proizilih od same regate. Dunost je i odgovornost vlasnika, njegovog predstavnika ili kormilara krstaa da su brod, jarboli, jedrilja, motor i oprema u dobrom stanju te moraju upoznati posadu sa mjerama sigurnosti na krstau. inom kada Regatni odbor prihvati prijavu za regatu pojedinog krstaa, ne znai da je prihvatio odgovornost za njegovu sigurnost za vrijeme regate. Pravo i odgovornost svakog krstaa je da odlui startati, nastavi jedriti ili se povui iz regate.


13. ISPRAVE:
Verifikacije za kormilara
Vaea plovidbena dozvola (preslik)
POLICA OSIGURANJA PLOVILA
Certifikat trupa EC standard kategorija (preporuka organizatora)
Od kormilara e biti zatraeno da potpie izjavu o ispunjenju uvjeta iz : ISAF O shore Special Regulations Category 2 Race

Jedriliari koji nastupaju na regati moraju biti verificirani pri HJS-u, ili nekom drugom pripadajuem savezu.


14. BODOVANJE:
Poredak krstaa se određuje u njegovoj skupini prema realnom prolasku kroz cilj.
Krstakoji nije startao (DNS), nije zavrio (DNF), povukao se (RET) ili je diskvalificiran (DSQ) boduje se za mjesto zavretka koje je za (1) jedan vee od ukupnog broja prijavljenih krstaa u svojoj skupini. Regata je valjana ako u cilj uđe barem jedan krsta.
Poredak krstaa koji su se prijavili i u dodatnoj IRC i NHP skupini odrediti e se prema kompenziranome vremenu.


15. KAZNE:
Za slijedee prekraje e Odbor za prosvjede kazniti krstaa bez rasprave kako slijedi: Prekraj RP42 Poriv – DSQ po RP 67
Netoni podaci uneseni u prijavu za regatu – DSQ po RP 3
Promjena posade (ukoliko nije prijavljena RO) +5% jedrenog vremena (vid PPS – Uvod)


16. KAZNE ZA PREKRAJ RP DIO II:
Jedan okret 360° ime se mijenja pravilo RP 44.1 i R.P.44.2
Krstamoe prihvatiti bodovnu kaznu po RP 44.3. Krstaš će se kazniti dodavanjem 20% bodova od broja prijavljenih u skupini, a najmanje tri boda.


17. NAGRADE:
Pobjedniki pehar prvoplasiranom krstau bez podjele na skupine
TROFEJ PRIPELA prvoplasiranom krstau u svakoj skupini
(bodovno)

Pehar drugoplasiranom u skupini od 5 krstaa (bodovno).
Pehar treeplasiranom u skupini od 7 krstaa (bodovno).
Pehar etvrtoplasiranom u skupini od 10 i vie krstaa (bodovno).
Prakti
ne nagrade prvoplasiranom krstau po skupinama
Najbri brod regate zasluuje upisivanje imena na prijelaznom trofeju PRIPELA stalno izloenom u prostorijama organizatora
Nagrada prvoplasiranom krstau klase MINI TRANSAT 650 Open
Nagrada prvoplasiranom krstau klase CLASS 40 Open
Nagrada prvoplasiranom krstau u IRC razredu
Nagrada prvoplasiranom krstau u NHP razredu

 


18. OBAVEZNA OPREMA KRSTAA:
Od kormilara e biti zatraeno da potpie izjavu o ispunjenju uvjeta iz :
Posebni propisi sigurnosti HSJ-a za odobalne regate 2. kategorije (PPS).
ISAF O shore Special Regulations Category 2 Races.

Između opreme iz navedenih propisa sigurnosti posebno e se pregledavati: Liferaft s vaeim atestom za sve lanove posade privršćen na propisanom mjestu Lifelines, harnes za sve lanove posade
Olujno jedro (ili dovoljan broj kratova jedra) i flok (storm jib i trial sail)
Radio stanica
Pomona vodotporna radio stanica
Potkova sa plivajuim uetom i svijetlom
Klijeta za rezanje sartji ili pila za tondine
None vodootporne svjetiljke
Sidro i pomono s propisanom teinom, duljinom lanca i konopa
Rezervna navigacijska svjetla
Signalne rakete, baklje i.t.d.
epovi za kingstone
Propisan broj aparata za gaenje poara
Kolinu goriva za 100 Nm
Dovoljnu koliinu pitke vode za posadu za 3 dana


Krstamoe biti pregledan u svakom trenutku od strane Regatnog odbora. Ukoliko krstane odgovara navedenim propisima sigurnosti biti e diskvalificiran.

Svi brodovi uesnici regate moraju imati Vinjetu o uplaenoj lanarini klase krstaza 2018. godinu, u protivnom ne mogu startati.

 

19. VEZ ZA BRODOVE:
Vez za sve uesnike regate osiguran je u luci VIS i KUT dva dana prije i dva dana poslije regate bez naplate.


ORGANIZACIJSKI ODBOR U Visu, 20. oujka 2018.