YC HOST

27.04.  -  01.05. 2012.

Vis - Sv.Andrija - Palagruža - Vis

OGLAS REGATE 2012

 
1.  ORGANIZATOR:
Jahting klub "HOST" – Vladimira Nazora 34, VIS,  MOBITEL: 091 1510415  tel/fax 021/398 233, mail@yc-host.com 

2.  PRAVILA:
Međunarodna regatna pravila ISAF 2009-2012 (RP).
ISAF Offshore Special Regulations Category 2 Races
Od zalaska do izlaska sunaca vrijede pravila izbjegavanja sudara na moru što mijenja dio 2 regatnih pravila 
Ovaj Oglas za regatu.
Upute za regatu.
Obavijesti Regatnog odbora i organizatora koje će biti oglašene najmanje 2 (dva) sata prije starta regate. Obavijesti mogu mijenjati Upute za regatu.

3.  PRAVO SUDJELOVANJA: 
Imaju krstaši jednotrupci duži od 10.50 metara preko svega (LOA) – 35 stopa i to :

Razred OPEN, prema duljini preko svega (LOA)
 
Dodatni razredi :
 
Klasa MINI TRANSAT Open 650
Klasa CLASS 40 Open
Razred IRC, krstaši sa valjanom IRC svjedodžbom za 2012. god imaju pravo sudjelovanja i u dodatnoj skupini
Razred ORC Club, krstaši sa valjanom ORC svjedodžbom za 2012. god imaju pravo sudjelovanja i u dodatnoj skupini
 
Nemaju krstaši sa ugrađenim trapezima, daskama za izbacivanje i platformama koje nisu sastavni dio trupa krstaša.

4.  RUTA REGATE:
Vis-Dubrovnik -Palagruža-Vis
Bez zaustavljanja 
Okret kod Dubrovnika planiran je oko Sv.Andrije
Dužina rute je cca. 225 Nm                                                                                                             
Organizator zadržava pravo izmjene i skraćenja rute.
 
 
 
5.  REKLAMIRANJE:
Regata je kategorije C prema Dodatku 1(RP) ISAF Kodeksu reklamiranja. Organizator regate može zahtjevati da krstaši nose reklamu sponzora regate na prvih 20% duljine trupa. 

6.  MJERENJE DUŽINE PREKO SVEGA (LOA): 
Dužina preko svega (LOA) mjeri se između dva vertikalna pravca koji prolaze kroz krajnje točke trupa krstaša, koja isključuje kormilo, tangun, baštun, ogradu, platforme i ostala pomagala koja izlaze iz trupa krstaša (prema skici u prilogu). Ovakova dužina preko svega se uzima kao mjerilo za određivanje po skupinama, a prihvaća se dužina trupa krstaša koja je upisana u zadnju svjedodžbu IMS–a. Vlasnik ili kormilar krstaša potpisom na prijavi za regatu upisuje dužinu preko svega, u dobroj vjeri, poštujući pravilo 69( RP). 

7.  PROGRAM:
PETAK 27.04.2012.
Dolazak natjecatelja , registracija u hotelu TAMARIS od 10:00 sati
Pregled obavezne opreme brodova od 14:00 do 19:00
19.00h sastanak kormilara, hotel  TAMARIS, prisustvovanje obavezno
SUBOTA 28.04.2012.
11.00h zajednički start za sve skupine.
NEDJELJA 29.04.2012.
Jedrenje - navigacija
PONEDJELJAK 30.04.2012.
Jedrenje – navigacija
Ograničeno vrijeme dolaska u cilj 19.00 sati
21,00h svečano proglašenje pobjednika s podjelom nagrada
23.30h parti
UTORAK 01.05.2012.
Rezervni dan u slučaju odgođenog starta

8.  PRIJAVE:
Prijave sa obrasca priloženog na web stranici organizatora  (obrazac prijave
moraju biti upućene putem  e-maila  najkasnije do 14:00 h ČETVRTAK 26.04.2012. 
Prijave treba osobno potvrditi u kancelariji organizatora do 14.00h PETAK 27.04.2012.
Organizator zadržava diskreciono pravo da odbije, primi ili poništi prijavu krstaša.

9.  STARTNINA:
Startnina iznosi 600,00 kn po brodu 
+ dodatnih  10,00 kn po članu posade za pristojbu HJS-a
Rok uplate startnine je do 14.00h PETAK 27.04.2012. u kancelariji organizatora. 
Regatni ured će biti smješten u hotelu TAMARIS na Visu

10. UPUTE ZA REGATU:
Upute za regatu će se moći preuzimati u kancelariji organizatora 
od 10:.00 do 17.00h PETAK 27.04.2012.

11. SKUPINE I RAZVRSTANJE:
Regatni odbor će temeljem broja prijavljenih krstaša, a prije sastanka kormilara razvrstati krstaše 
 
MOGUĆA PODJELA U SKUPINE - OPEN

Skupina Duljina preko svega (m)
Maxi Preko 16.00
1 13.51 – 16.00
2
3
11.90 – 13.50
10.50 – 11.90


SKUPINA  -  IRC
SKUPINA  -  ORC Club
MINI TRANSAT 650
CLASS 40 Open 

12. ODGOVORNOST:
Svaki krstaš i svi natjecatelji sudjeluju u regati na vlastitu odgovornost. Vlasnik i njegov predstavnik moraju poduzeti mjere osiguranja i pokriti sve rizike uključivši i one prema trećim osobama. Organizator i Regatni odbor otklanjaju svaku odgovornost za moguće štete ili nezgode krstaša, natjecatelja ili trećih osoba, bilo na moru ili kopnu, prije, za vrijeme i poslije regate, ili od posljedica proizišlih od same regate. Dužnost je i odgovornost vlasnika, njegovog predstavnika ili kormilara krstaša da su brod, jarboli, jedrilja, motor i oprema u dobrom stanju te moraju upoznati posadu sa mjerama sigurnosti na krstašu. Činom kada Regatni odbor prihvati prijavu za regatu pojedinog krstaša, ne znači da je prihvatio odgovornost za njegovu sigurnost za vrijeme regate. Pravo i odgovornost svakog krstaša je da odluči startati, nastavi jedriti ili se povuči iz regate.
  
13. ISPRAVE:
Verifikacije za kormilara 
Važeća plovidbena dozvola (preslik) 
POLICA OSIGURANJA PLOVILA
Certifikat trupa EC standard kategorija  (preporuka organizatora)
Od kormilara će biti zatraženo da potpiše izjavu o ispunjenju uvjeta iz :
ISAF Offshore Special Regulations  Category 2 Race
  
14. BODOVANJE:
Poredak krstaša se određuje u njegovoj skupini prema realnom prolasku kroz cilj.
Krstaš koji nije startao (DNS), nije završio (DNF), povukao se (RET) ili je diskvalificiran (DSQ) boduje se za mjesto završetka koje je za (1) jedan veće od ukupnog broja prijavljenih krstaša u svojoj skupini. Regata je valjana ako u cilj uđe barem jedan krstaš.
Poredak krstaša koji su se prijavili i u dodatnoj IRC  i ORC skupini odrediti će se prema kompenziranome vremenu.
 
15. KAZNE:
 Za slijedeće prekršaje će Odbor za prosvjede kazniti krstaša bez rasprave kako slijedi:
Prekršaj RP42 Poriv – DSQ po RP 67
Netočni podaci uneseni u prijavu za regatu – DSQ po RP 3
Promjena posade (ukoliko nije prijavljena RO) +5% jedrenog vremena (vid PPS – Uvod)
 
16. KAZNE ZA PREKRŠAJ RP DIO II:
Jedan okret 360°   čime se mijenja pravilo  RP 44.1  i  R.P.44.2
Krstaš može prihvatiti bodovnu kaznu po RP 44.3. Krstaš će se kazniti dodavanjem 20% bodova od broja prijavljenih u skupini, a najmanje tri boda.
   
17. NAGRADE:
Pobjednički pehar prvoplasiranom krstašu bez podjele na skupine  
TROFEJ PRIPELA prvoplasiranom krstašu u svakoj skupini (bodovno)                                                            
Pehar drugoplasiranom u skupini od 5 krstaša (bodovno).
Pehar trećeplasiranom u skupini od 7 krstaša (bodovno).
Pehar četvrtoplasiranom u skupini od 10 i više krstaša (bodovno).     
Praktične nagrade prvoplasiranom krstašu po skupinama
Najbrži brod regate zaslužuje upisivanje imena 
na prelaznom trofeju PRIPELA stalno izloženom u prostorijama organizatora
Nagrada prvoplasiranom krstašu klase MINI TRANSAT 650 Open
Nagrada prvoplasiranom krstašu klase CLASS 40 Open
Nagrada prvoplasiranom krstašu u IRC razredu
Nagrada prvoplasiranom krstašu u ORC Club razredu
  
18. OBAVEZNA OPREMA KRSTAŠA:
Od kormilara će biti zatraženo da potpiše izjavu o ispunjenju uvjeta iz :
Posebni propisi sigurnosti HSJ-a za odobalne regate 2. kategorije (PPS).
ISAF Offshore Special Regulations   Category 2 Races.

Između opreme iz navedenih propisa sigurnosti posebno će se pregledavati:
Liferaft s važećim atestom za sve članove posade pričvršćen na propisanom mjestu
Lifelines, harnes za sve članove posade
Olujno jedro (ili dovoljan broj kratova jedra) i flok (storm jib i trial sail)
Radio stanica
Pomoćna vodotporna radio stanica
Potkova sa plivajućim užetom i svijetlom
Kliješta za rezanje sartji ili pila za tondine
Noćne vodootporne svjetiljke
Sidro i pomoćno s propisanom težinom, duljinom lanca i konopa
Rezervna navigacijska svjetla
Signalne rakete, baklje i.t.d.
Čepovi za kingstone
Propisan broj aparata za gašenje požara
Količnu goriva za 100 Nm
Dovoljnu količinu pitke vode za posadu za 3 dana
 
Krstaš može biti pregledan u svakom trenutku od strane Regatnog odbora. Ukoliko krstaš ne odgovara navedenim propisima sigurnosti biti će diskvalificiran.
  
19. VEZ ZA BRODOVE:
Vez za sve učesnike regate osiguran je u luci VIS i KUT 
dva dana prije i dva dana poslije regate bez naplate. 

 
ORGANIZACIJSKI ODBOR
U Visu, 20.siječnja 2012.